Projektiranje

U suradnji s našim partnerima pružamo usluge projektiranja, od konceptualnog rješenja i idejnog projekta do glavnog i izvedbenog projekta za sve stambeno – poslovne građevine, poljoprivredne građevine i industrijske građevine.

IDEJNI PROJEKT – skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi.

GLAVNI PROJEKT – skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu. Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.

IZVEDBENI PROJEKT – kojima se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.